Algemene voorwaarden

 1. Algemene inkoop en onderaannemingsvoorwaarden Scholtens Holding Groep B.V.

Gedeponeerd 17-05-2016 bij de Kamer van Koophandel Noord-Holland

I ALGEMEEN GEDEELTE

 

Artikel 1 Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. de aannemer/opdrachtgever/koper: Scholtens Holding Groep V. en/of één of meer van haar dochtermaatschappijen, hierna te noemen: “Scholtens”.
  2. “de opdrachtnemer”: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Scholtens over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt en/of met wie Scholtens een overeenkomst
  3. “opdracht”: de door Scholtens opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van
  4. “overeenkomst”: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken, die tussen Scholtens en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van Scholtens en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering
  5. “levering van zaken”: alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder “uitvoering van werken”.
  6. “uitvoering van werken”: het verrichten van ontwerp- en/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.
  7. “hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen Scholtens en de
  8. “de principaal”: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst en/of de opdrachtgever met wie Scholtens de aannemingsovereenkomst heeft gesloten.
  9. “de bouwdirectie”: de directie volgens de
 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van zaken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (II A) van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN.
 2. Indien de overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van werken is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (II B) van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN.
 

Artikel 2 Offertes van de opdrachtnemer; totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een aanvraag van Scholtens tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.
 2. Een offerte van de opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk
 3. De opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van minimaal 6 weken. In het geval de opdrachtnemer zijn offerte doet in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door Scholtens, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van het werk door de principaal aan Scholtens danwel gedurende de termijn die volgt uit de voorwaarden van de aanbestedingsprocedure indien dit een langere termijn betreft dan een half
 4. Een overeenkomst tussen Scholtens en de opdrachtnemer komt – in geval van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte – eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door Scholtens van een offerte van de
 5. Bij de uitvoering van een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat Scholtens in het kader van de betreffende raamovereenkomst de opdracht voor een (deel)levering van zaken/(deel)uitvoering van werken
 6. Indien er bij Scholtens onzekerheid bestaat omtrent de financiële stabiliteit van de opdrachtnemer is Scholtens gerechtigd om een onderzoek uit te voeren naar de financiële continuïteit. Hierbij wordt door middel van een scan de kwaliteit van de financiële administratie en de kans op het behalen van de compliance-afspraken richting financiële partijen onderzocht. De opdrachtnemer is verplicht om, op eerste verzoek hieromtrent, inzicht te verlenen in de financiële situatie, door het aanleveren van recente financiële gegevens. Dit om zekerheid te geven omtrent het volledig uitvoeren door de opdrachtnemer van de overeenkomst.
 

Artikel 3 Aanvaarding van opdracht; overeenkomst

 1. De opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Scholtens te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en onverminderd het bepaalde in artikel 4 (Opschortende voorwaarden) van deze algemene voorwaarden.
 2. Op alle overeenkomsten van Scholtens zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:
  1. alle op de (hoofdaannemings-)overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, tekeningen, ontwerpen en berekeningen, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen;
  2. deze algemene voorwaarden;
  3. al het overige waardoor Scholtens uit hoofde van de hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de bouwdirectie en/of de principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met deze
   Het bepaalde in de overeenkomst prevaleert te allen tijde boven het gestelde onder lid a, b en/of c.
 3. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde in lid 2 van dit artikel sub a, b en c prevaleren de eerder genoemde boven de later
 4. De technische en administratieve bepalingen van het bestek, de daarbij behorende tekeningen, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing, toelichtingen en aanvullingen liggen voor de opdrachtnemer bij Scholtens ter Desgevraagd zullen van deze stukken aan de opdrachtnemer kopieën worden verstrekt. De opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.
 5. Indien de opdrachtnemer in de opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s tegenkomt en/of onvolkomenheden in door of namens Scholtens voorgeschreven constructies en werkwijzen en/of in door of namens Scholtens gegeven orders en aanwijzingen alsmede op gebreken in door Scholtens ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, is hij verplicht Scholtens daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen, voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle schade
 6. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst en/of de daarvan krachtens lid 2 van dit artikel deel uitmakende stukken binden Scholtens slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Scholtens zijn aanvaard.
 

Artikel 4 Opschortende voorwaarden

 1. De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden:
  1. het werk, waarvoor Scholtens aan de principaal een aanbod heeft gedaan, is conform dat aanbod aan Scholtens opgedragen, en
  2. de principaal heeft Scholtens bevestigd goedkeuring te verlenen aan de inschakeling van de opdrachtnemer door Scholtens.
 

Artikel 5 Hoofdelijkheid

 1. Indien de overeenkomst is gesloten tussen Scholtens en twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze opdrachtnemers en (rechts)personen steeds voor het geheel hoofdelijk jegens Scholtens gebonden.
 

Artikel 6 Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen etc.

 1. De tot de overeenkomst behorende bijlagen als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden, alsmede de tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen, werkwijzen e.d., computerbestanden en andere informatiedragers (al dan niet van elektronische aard), die Scholtens aan de opdrachtnemer heeft verstrekt, of die de opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, of die de opdrachtnemer, in samenwerking met of in opdracht van Scholtens heeft ontwikkeld, blijven of worden eigendom van Scholtens en dienen op eerste verzoek van Scholtens aan Scholtens te worden geretourneerd c.q. gezonden, voor rekening van de opdrachtnemer.
 2. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan van de in het vorige lid bedoelde zaken gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve van en als voorzien in de overeenkomst. Het gebruik van bedoelde zaken is geheel voor risico van de Opdrachtnemer is gehouden om eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het gebruik van de in het vorige lid bedoelde zaken aan Scholtens te vergoeden.
 3. De opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de zaken/oplevering van het werk aan Scholtens ter beschikking stellen, bij gebreke waarvan Scholtens de betaling kan opschorten, totdat deze door hem zijn
 4. Indien geen overeenkomst tussen Scholtens en de opdrachtnemer tot stand komt, dienen de bescheiden zoals genoemd in artikel 6.1 van dit artikel binnen 14 dagen na het daartoe door Scholtens gedane verzoek franco aan Scholtens te worden teruggezonden.
 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, octrooirechten, en daarvan afgeleide rechten, die rusten op de (van de overeenkomst deel uitmakende) stukken als bedoeld in artikel 2, alsmede de op de in artikel 6.1 opgenoemde bescheiden, die door Scholtens aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, komen aan Scholtens met uitsluiting van ieder ander toe.
 2. De opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, door het sluiten van de overeenkomst de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom over aan Scholtens.
 3. De opdrachtnemer heeft naast de prijs die hij voor de opdracht van Scholtens ontvangt geen recht op (extra) vergoeding voor en in verband met de overdracht van de in het eerste lid genoemde
 4. Scholtens geldt als maker of ontwerper van de in artikel 1 bedoelde zaken.
 5. De opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom van derden zal De opdrachtnemer vrijwaart Scholtens zonder enige beperking voor aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten. De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen van de opdrachtnemer blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren.
 

Artikel 8 Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van de inhoud van de overeenkomst, waaronder de in artikel 3.2 bedoelde stukken, en de bescheiden als bedoeld in artikel 1, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow, in de meest ruime zin des woords, afkomstig van Scholtens, die door Scholtens in het kader van de overeenkomst ter kennis van de opdrachtnemer zijn gebracht of gekomen.
 2. De opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeel en/of door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding
 3. De voor de opdrachtnemer uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren.
 

Artikel 9 Non-concurrentie

 1. De opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door Scholtens met de principaal onderhandelingen worden gevoerd of een (hoofdaannemings)overeenkomst wordt of is
 2. In het geval tussen Scholtens en de opdrachtnemer een raamovereenkomst is gesloten, is het de opdrachtnemer tevens verboden om nadien, derhalve nadat in opdracht van Scholtens werkzaamheden zijn verricht voor een principaal, direct of indirect, rechtstreeks of door tussenkomst van derden, prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen aan die principaal. De opdrachtnemer zal eventuele verzoeken van de principaal daartoe, onmiddellijk doorleiden naar de aannemer. Deze verplichting geldt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, alsmede voor een periode van twee jaar na afloop van de
 3. In het geval van schending van de opdrachtnemer van het bepaalde in artikel 9.1 of 9.2, verbeurt de opdrachtnemer aan Scholtens een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt of heeft voortgeduurd, onverminderd het recht van Scholtens op nakoming van deze verplichting en/of vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
 

Artikel 10 Uitbesteding

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholtens, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is het de opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te
 2. Indien de opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst zoals genoemd in artikel 2 deel dienen uit te maken, in dier voege dat de opdrachtgevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van Scholtens en de opdrachtnemende leverancier/onderaannemer die van de opdrachtnemer.
 3. Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens Scholtens heeft.
 4. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, is hij verplicht de gestelde administratieve voorschriften strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de ketenaansprakelijkheid (artikel 35 Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringverplichting van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel

Artikel 11 Inlening van personeel

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholtens, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is de opdrachtnemer niet gerechtigd bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking gestelde (ingeleende)
 • Bij inlening van arbeidskrachten als in het vorig lid bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorwaarden strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de inlenersaansprakelijkheid (artikel 34

Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringsverplichting van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16 (Aansprakelijkheid en vrijwaring).

Artikel 12 Compensatie

12.1 Scholtens is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen hij zelf of één van de overige dochtermaatschappijen van de Scholtens Holding Groep, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst. Scholtens is daarbij niet gebonden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen hetgeen op de G-rekening en hetgeen op de gewone rekening van de opdrachtnemer gestort dient te worden en is mitsdien gerechtigd de in compensatie te brengen vordering geheel of in de door zijn gewenste omvang te compenseren met hetgeen hij ten gunste van de gewone rekening van de opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 13 Prijs en hoeveelheid

 • Alle prijzen van de opdrachtnemer zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Er vindt door de opdrachtgever geen verrekening plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren, tenzij anders is
 • Alle prijzen gelden voor levering van de zaken franco op de in artikel 29 bedoelde plaats en zijn inclusief alle in- en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen en inclusief alle kosten van verzekering, echter exclusief B.T.W.
 • Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden, zijn de in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zo

nauwkeurig mogelijk opgegeven en dient zonder dat de opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist.

 • De opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden, in geval Scholtens dat beroep ook heeft op de principaal en niet eerder dan nadat Scholtens de vergoeding van de principaal heeft De werking van artikel 7:753 BW wordt hierbij tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Facturering

 • De door de opdrachtnemer aan Scholtens te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting
 • Indien artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing is/zijn dient de opdrachtnemer op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
  1. het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
  2. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
  3. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
  4. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
  5. naam, adres     en     woonplaats     van     de opdrachtnemer;

f ) BTW-nummer van de opdrachtnemer;

 1. een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid met vermelding van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet toepasselijk met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting;
 2. het loonbelastingnummer van de opdrachtnemer;
 3. het nummer van de G-rekening van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 25.
  • De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van Scholtens voor akkoord getekende ontvangstbonnen respectievelijk
  • De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een         zogenaamde kredietbeperkingstoeslag danwel anderszins een verhoging toe te
  • De opdrachtnemer is verplicht Scholtens desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van de
  • Scholtens is gerechtigd de betaling op te schorten indien de opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft Betaling door Scholtens houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
  • De opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Scholtens de door deze verlangde zekerheid te
  • Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, kunnen zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald Indien

facturen wel betaald worden die niet voldoen aan hetgeen in de voorgaande leden is gesteld, laat dit de rechten van Scholtens ter zake onverlet.

Artikel 15 Betaling en eindafrekening

 • Indien de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder het verstrekken van de overeengekomen garanties en bewijzen daarvan, kan de opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan Scholtens factureren, waarna betaling door Scholtens zal geschieden binnen zestig (60) dagen na datum van ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur indien uit de factuur de aanneemsom, een specificatie van het meer- en minderwerk en een specificatie is opgenomen van wat partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en
 • De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na de laatste levering (ingeval van inkoop) c.q. na oplevering van het werk (ingeval van onderaanneming). Scholtens zal slechts betalen:
  1. zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door de opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd;
  2. na ontvangst door Scholtens van een factuur conform het bepaalde in artikel 14; en
  3. nadat de opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing heeft
 • De opdrachtnemer is gehouden zijn eindafrekening binnen 4 weken na oplevering van zijn werkzaamheden of na zijn laatste aflevering bij Scholtens in te Indien de principaal en Scholtens een onderhoudstermijn zijn overeengekomen, dient de eindafrekening binnen 4 weken na afloop van die onderhoudstermijn te zijn ingediend. Indien de opdrachtnemer de eindafrekening niet binnen genoemde termijn heeft ontvangen, heeft de opdrachtnemer geen recht meer op betaling van het bedrag van een eventueel positief saldo van de eindafrekening.
 • Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door de opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de opdracht door Scholtens is
 • Scholtens is niet verplicht tot betaling van de facturen indien deze niet zijn vergezeld van en voldoen aan de door een gemachtigde van Scholtens ondertekende ontvangstbonnen en/of mandagenstaten als bedoeld in artikel 3.
 • Betaling door Scholtens voor de geleverde (goedgekeurde) zaken en/of (gedeelten van) het werk ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de
 • Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, is Scholtens tot geen enkele vergoeding gehouden, behoudens tot

betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen. Indien de tekortkoming aan de opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze betaling geschiedt onder aftrek van de schade en kosten die Scholtens als gevolg van de toerekenbare tekortkoming lijdt en/of zal lijden.

 • Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de opdrachtnemer Scholtens het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet uitvoeren, heeft Scholtens het recht om voor rekening van de opdrachtnemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers van de opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor deze nog geen betaling genoten. Scholtens gaat hiertoe niet over dan na de opdrachtnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger ter zake te hebben Opdrachtnemer dient de ter zake betaalde billijke vergoeding evenals overige schade en kosten aan Scholtens te vergoeden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook in het kader van de uitvoering van de opdracht De opdrachtnemer is gehouden alle schade die Scholtens, de principaal c.q. derden dientengevolge lijden te vergoeden. De opdrachtnemer zal Scholtens vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake en zal Scholtens zo nodig schadeloos stellen.
 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boeten en/of andere strafmaatregelen die worden opgelegd aan Scholtens, de principaal en/of derden tengevolge van een doen en/of nalaten en/of handelen in strijd met de wet van de
 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen, -constructies, gereedschappen, materieel alsmede de nog niet in het werk opgenomen zaken die door de opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder schade door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van
 • Scholtens kan jegens opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove nalatigheid van Scholtens is in

geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in dit verband onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan bedrijfsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, vertragings- of stagnatieschade, onderzoekskosten, schade als gevolg van ontstoppingen of verontreiniging, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Scholtens, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met onjuistheden in de door Scholtens gegeven opdracht alsmede in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van Scholtens, daaronder begrepen de grond waarop Scholtens een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door Scholtens verstrekte

plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

 • Voor zover Scholtens op grond van het bepaalde in artikel 16.4 aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door opdrachtnemer aan Scholtens gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting. In het geval dit bedrag hoger is dan € 5.000,-, is de aansprakelijkheid in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot dat
 • Indien geen beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in artikel 4 en/of 16.5, van deze voorwaarden is de aansprakelijkheid van Scholtens in

haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Scholtens tegen aansprakelijkheid. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 17 Verzekering

 • De opdrachtnemer is gehouden – als verzekeringsnemer – een genoegzame primaire aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens Scholtens, de principaal en/of derden, de premie bij vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur van de overeenkomst te voldoen en ten genoegen van Scholtens aan te tonen dat sprake is van een genoegzame verzekering en dat eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan Scholtens zullen geschieden, bij gebreke waarvan Scholtens gerechtigd is de overeenkomst, na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Verzekering van zijn aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst of de wet. Indien meerdere verzekeringen van toepassing zijn bij een schade, gaat de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer te allen tijde vóór op die andere verzekeringen.
 • De opdrachtnemer zal alle zaken, die hij van Scholtens onder zich heeft of zal ontvangen, verzekeren tegen schade van welke aard dan ook, toegebracht gedurende de periode dat deze zich onder de hoede van de opdrachtnemer bevinden
 • Bij levering respectievelijk inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient de opdrachtnemer het risico van aansprakelijkheid voor schade jegens Scholtens en/of derden te verzekeren overeenkomstig de wettelijke vereisten en met inachtneming van het van toepassing zijnde bestek en/of andere contractuele
 • Op verzoek is de opdrachtnemer verplicht kopieën van de verzekeringspolissen van de

verzekeringsmaatschappijen aan Scholtens ter beschikking te stellen, alsmede afschriften van de corresponderende premiebetalingen.

 • De opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen welke door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede-)verzekerden worden opgelegd. In geval de opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verzekeringsverplichtingen, is Scholtens gerechtigd deze verplichtingen namens en voor rekening van de opdrachtnemer na te
 • Onverlet latende aansprakelijkheden van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of de wet, dient de opdrachtnemer vorengenoemde aansprakelijkheden te verzekeren tot bedragen:
  1. welke de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen voorschrijft ten aanzien van gebruik van motorvoertuigen en zelfrijdend werkmaterieel;
  2. voor aansprakelijkheden, uit andere oorzaken dan bedoeld in het vorige sublid van dit artikel, tot een bedrag als vermeld in de overeenkomst, bij gebreke waarvan tenminste een verzekerd bedrag per gebeurtenis ter grootte van € 000.000 is vereist.
 • Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen die de principaal stelt aan de inhoud van de verzekering van Scholtens en de daadwerkelijke inhoud van de verzekering van Scholtens prevaleert de laatste tenzij de eisen van de principaal verder gaan dan de eisen van De opdrachtnemer kan zich dus niet beroepen op eisen van de principaal voorzover deze minder vergaand zijn dan de eisen van Scholtens.
 • Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor rekening van de
 • Aanspraken op enige eventueel door Scholtens (of de principaal) afgesloten verzekeringen ontstaan eerst door een daartoe strekkende verklaring door Scholtens (of de principaal) aan de betreffende verzekeraar(s). Ten aanzien van de in artikel 16.3 van deze algemene voorwaarden bedoelde gevallen kan door de opdrachtnemer geen beroep worden gedaan op enige eventueel door Scholtens afgesloten
 • Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in het bestek of anderszins met de opdrachtgever is overeengekomen, zal Scholtens de opdrachtnemer geen toegang tot zijn CAR-polis Opdrachtnemer is aansprakelijk en dient Scholtens te vrijwaren voor alle schade die verband houdt met de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 18 Levering certificaten e.d.

18.1 Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de opdrachtnemer zorg, dat deze uiterlijk binnen 2 weken na levering van de zaken/oplevering van het werk in het bezit van Scholtens zijn, tenzij in de overeenkomst een eerder tijdstip is genoemd. Bij gebreke hiervan kan Scholtens de betaling opschorten totdat deze wel in zijn bezit zijn.

Artikel 19 Garantie

 • Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst of de wet garandeert de opdrachtnemer gedurende de in de overeenkomst te bepalen periode, bij gebreke waarvan een periode van vijf jaar geldt, dat de geleverde zaken en het uitgevoerde werk inclusief de daarvoor gebruikte zaken tenminste zijn:
  1. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal, en
  2. in overeenstemming met hetgeen in de overeenkomst (en de daarbij behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden) is bepaald en geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in de overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld.

Het geleverde zal van deugdelijk materiaal en goede uitvoering zijn, uitgevoerd door vakbekwame personen onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van toepassing, ten minste gelijk zijn aan door de opdrachtnemer aan Scholtens ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen. Het geleverde zal overigens volledig in staat zijn de beoogde prestaties te leveren, alsmede voldoen aan alle ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst en ten tijde van de feitelijke levering (zodra het geleverde op de overeengekomen plaats van levering door Scholtens in ontvangst is genomen) geldende normen, keurkenmerken, wetten en overheidsvoorschriften. De opdrachtnemer staat er verder voor in dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

 • Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt met dien verstande dat, indien Scholtens vóór opdrachtverlening bekend maakt dat hij op grond van het bestek jegens de principaal gehouden is voor het geleverde c.q. opgeleverde (deel van het) werk een bepaalde garantie te verstrekken, de opdrachtnemer verplicht is jegens Scholtens diezelfde garantie te verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie
 • De in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde garanties gelden (i) ingeval van inkoop, vanaf de dag van levering, (ii) ingeval van onderaanneming, vanaf de dag van oplevering van het werk door Scholtens aan de principaal van het betreffende onderdeel van het werk en (iii) ingeval van geleverde technische componenten en installaties in het bijzonder, vanaf de dag van ingebruikname of
 • Onverminderd de overige aanspraken van Scholtens, zal de opdrachtnemer alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor eigen rekening op eerste aanzegging van en in overleg met Scholtens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 werkdagen,
 • Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling het gebrek niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, is Scholtens gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving, het ter zake nodige op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten De opdrachtnemer dient deze kosten en eventuele overige schade die

Scholtens lijdt aan Scholtens te voldoen. Scholtens zal deze kosten in ieder geval verhogen met een boetebedrag van 10% van de kosten met een minimum van € 500,– per geval.

 • Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie opnieuw
 • Na het verstrijken van de op grond van dit artikel toepasselijke garantietermijnen (variabel van 1 tot

10 jaar), blijft de opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaren aansprakelijk voor verborgen gebreken. Onder verborgen gebreken worden verstaan een gebrek dat bij de inspectie van de zaken als bedoeld in artikel 20 c.q. bij opneming van het werk als bedoeld in artikel 36 door Scholtens redelijkerwijs niet had kunnen worden ontdekt.

 • De klachtplicht van Scholtens als bedoeld in artikelen 7:23 en 6:89 BW zal niet met zich meebrengen dat Scholtens binnen zes maanden, nadat hij een gebrek in de prestatie van de opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij de opdrachtnemer dient te

Artikel 20 Inspectie en keuring

 • Scholtens en/of de principaal en/of de bouwdirectie van het werk hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken/het (in uitvoering zijnde) werk – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken – te inspecteren of te Alsdan zal de opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Daarbij dienen de door de opdrachtnemer gebruikte (bouw)stoffen van goede hoedanigheid te zijn, geschikt voor hun bestemming en te voldoen aan de gestelde eisen.
 • De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer ingeval deze zaken/het werk door Scholtens en/of de principaal en/of de bouwdirectie van het werk worden afgekeurd. De afgekeurde (bouw)stoffen worden door de opdrachtnemer
 • Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst of de wet.

Artikel 21 Gehele of gedeeltelijke ontbinding/opzegging

 • Elke tussen Scholtens en opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is Door het enkele verstrijken van de termijn is de opdrachtnemer in verzuim. Door Scholtens aan opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af.
 • In de volgende gevallen is de opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is Scholtens gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of op te zeggen, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding:
 1. indien de opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt, zodat onder meer vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/redelijkerwijs te verwachten valt;
 2. ingeval van (een aanvraag tot):(i) faillissement,(ii) (voorlopige) surséance van betaling,(iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) onder curatele stelling van de opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstekt;
 3. indien één of meer van de zaken van de opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;
 4. indien de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
 5. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 6. indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen;
 7. indien de opdrachtnemer in het geval van een natuurlijk persoon komt te overlijden;
 8. i) indien de opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel vanuit de overheid opgelegd krijgt. Tevens is Scholtens in genoemde gevallen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de opdrachtnemer aan een of meer derden op te De opdrachtnemer is in een dergelijk geval verplicht om de kosten hiervan en eventuele andere schade die Scholtens hierdoor lijdt aan Scholtens te vergoeden.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Scholtens en de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden of opgezegd te beschouwen, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet
 • Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de
 • Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft Scholtens, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze:
  1. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken/het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen waarbij de opdrachtnemer de eventuele schade die Scholtens hierdoor lijdt dient te vergoeden;
  2. de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van het reeds door de opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werk en de door de opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel d. al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding waarbij de

opdrachtnemer voorgaande vergoeding en eventuele schade die Scholtens hierdoor lijdt dient te vergoeden.

 • De vorderingen die Scholtens tengevolge van de ontbinding of opzegging van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn terstond en geheel
 • De opdrachtnemer is verplicht in het geval het bepaalde in artikel 21.2 onder a tot en met i zich voordoet en/of sprake is van een dreiging van beslaglegging dit onverwijld schriftelijk aan Scholtens te

Artikel 22 Opschortingsrechten

 • De opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, indien en voor zover door de uitoefening van zijn opschortingrecht de tijdige uitvoering van het werk, waarvoor de levering(en) en/of de (onderaannemings)werkzaamheden bestemd zijn, daardoor vertraagd wordt.
 • Scholtens is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
 • De opdrachtnemer doet door het sluiten van de overeenkomst met Scholtens uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.
 • Indien Scholtens op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen opschorten, is Scholtens niet verplicht tot enige schadevergoeding indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van Scholtens op zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest.
 • De opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van een eventuele
 • Scholtens is bij het uitoefenen van haar verrekeningsbevoegdheid niet gebonden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen hetgeen op de G-rekening en hetgeen op de gewone rekening van de opdrachtnemer gestort dient te worden en is mitsdien gerechtigd de in verrekening te brengen vordering geheel of in de door haar gewenste omvang te compenseren met hetgeen zij ten gunste van de gewone rekening van de opdrachtnemer verschuldigd

Artikel 23 Cessie en verpanding van vorderingen

23.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholtens is het de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met Scholtens heeft of zal verkrijgen (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Scholtens ingevolge de wet aansprakelijk is) aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.

Artikel 24 Hulpmiddelen

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor

alle ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden, benodigde hulpmiddelen, zoals kritisch materieel als bedoeld in artikel 42.3 van deze voorwaarden. Hulpmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen en regelgeving.

 • De opdrachtnemer kan slechts met toestemming van Scholtens gebruikmaken van hulpmiddelen van Dat gebruik is voor risico van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor de schade die door dit gebruik wordt veroorzaakt. De opdrachtnemer zal Scholtens vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. Zodra de opdrachtnemer het gebruik heeft beëindigd, dient hij de hulpmiddelen aan Scholtens te retourneren in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. De opdrachtnemer is gehouden eventuele schade en/of gebreken aan de hulpmiddelen onverwijld aan Scholtens te melden en schade op eerste verzoek aan Scholtens te vergoeden.

Artikel 25 Ketenaansprakelijkheid/ inlenersaansprakelijkheid

 • Op grond van deze voorwaarden, voor zover de overeenkomst toepassing niet heeft uitgesloten, is de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990), hierna in dit artikel te noemen: “de wet”, van toepassing.
 • Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten waarbij wel voldaan dient te worden aan het bepaalde in artikel

11.1 dienen de administratieve voorschriften conform de wet strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven van deze voorschriften ten gevolge zou hebben dat Scholtens door derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de opdrachtnemer hierbij Scholtens voor alle gevolgen hiervan.

 • De opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en zal ervoor zorg dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting. De opdrachtnemer zal Scholtens ter zake vrijwaren voor aanspraken van

De verplichtingen van de opdrachtnemer omvatten mede:

 1. het op verzoek van Scholtens tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister, alsmede zijn aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is aangesloten, alsmede het opgeven van zijn BTW-nummer en van het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist is;
 2. het op verzoek van Scholtens, voordat medewerkers de werkzaamheden aanvangen, overhandigen van een staat, bevattende de namen van alle werknemers die door hem direct of indirect te werk zijn gesteld;
 1. het wekelijks verstrekken van een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door de opdrachtnemer bij het werk ingeschakelde werknemers, alsmede een kopie identiteitsbewijs van de medewerkers, inclusief geboortedata en BSN nummers,             alsmede een manurenverantwoording te bevatten. In geval van buitenlandse arbeidskrachten is de opdrachtnemer verplicht voor iedere arbeidskracht een Nederlands BSN nummer aan te vragen en hiervan opgaaf te doen aan Scholtens indien in Nederland belastingplicht ontstaat;
 2. het strikt nakomen van al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers;
 3. het eenmaal per drie maanden, of zoveel vaker als Scholtens wenst, aan Scholtens verstrekken van een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies sociale Indien de opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400 certificaat;
 4. het strikt naleven van al hetgeen de opdrachtnemer bij of krachtens de wet gehouden is te doen in verband met de door hem ingevolge de met Scholtens gesloten overeenkomst te verrichten prestatie;
 5. het vrijwaren van Scholtens voor de aansprakelijkheid van Scholtens jegens de principaal en/of derden wegens het niet naleven door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, dan wel ingevolge de wet;
 6. het op verzoek van Scholtens tonen van het lidmaatschapsbewijs van de opdrachtnemer van een branche of ondernemersorganisatie indien hij daarvan lid is, alsmede het opgeven van zijn aansluitnummer bij een onderlinge waarborgmaatschappij indien hij daarbij aangesloten
 • De door Scholtens aan de opdrachtnemer te verrichten betalingen zullen voorts onverminderd het bepaalde in artikel 43 geschieden onder de voorwaarde dat voorafgaande aan tewerkstelling van de hierna bedoelde werknemers:
  1. Scholtens op de hoogte wordt gesteld of op het werk werknemers uit (niet) EU-landen te werk worden gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de desbetreffende werknemers en onder overlegging van bewijzen waaruit blijkt dat deze werknemers een geldige vergunning hebben om in Nederland arbeid te mogen verrichten voor de duur van de te verrichten werkzaamheden, voor zover deze verplichting uit de wet blijkt waarna deze werknemers pas mogen worden ingeschakeld indien de opdrachtnemer van oordeel is dat de identiteit van de betreffende werknemer overeenstemt met het originele identiteitsbewijs en voor het overige is voldaan aan de Wet arbeid vreemdelingen; en
  2. Scholtens op de hoogte wordt gesteld wanneer op het werk werknemers uit andere EU-landen dan Nederland te werk worden gesteld, onder vermelding van de namen en geboortedata van de desbetreffende werknemers en onder overlegging

van bewijzen (zoals bijvoorbeeld een E 101- formulier) waaruit blijkt dat de sociale verzekeringspremies voor deze werknemers voor de duur van de te verrichten werkzaamheden in het desbetreffende andere EU-land worden afgedragen. Daarnaast dient, indien van toepassing, een kopie van het EHIC (European Health Insurance Card) te worden overlegd op basis waarvan in Nederland medische zorg kan worden verleend.

 • Scholtens heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen, waarvoor hij ingevolge artikel

35 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). In geval artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en in geval omzetbelasting in rekening wordt gebracht, heeft Scholtens het recht de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de G- rekening. De opdrachtnemer zal zorgen dat een G- rekening beschikbaar is.

 • Onverminderd het in artikel 5 bepaalde is Scholtens te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de (onder)aanneemsom in te houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen, alsmede bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting.
 • In de gevallen als in de artikelen 5 en 25.6 bedoeld, is Scholtens door zodanige betaling jegens de opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.
 • Indien Scholtens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat de opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij dat percentage
 • Indien op grond van de wet Scholtens aansprakelijk wordt gesteld en daardoor gehouden is niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen te betalen, dient de opdrachtnemer aan Scholtens het gehele bedrag inclusief eventuele boetes te betalen, te vermeerderen met wettelijke handelrente vanaf het tijdstip van betaling door Scholtens.
 • Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen, op grond van de CAO-Bouwbedrijf of enige andere CAO, jegens zijn werknemers niet nakomt, en Scholtens aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft Scholtens jegens de opdrachtnemer verhaal voor het gehele bedrag te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door
 • Indien de opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient de opdrachtnemer binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan, Scholtens daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer

jegens Scholtens van rechtswege in verzuim is. Scholtens is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

 • Indien op grond van de overeenkomst en op grond van de informatie van de opdrachtnemer blijkt dat deze opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren, overlegt de opdrachtnemer aan Scholtens een geldige “Verklaring arbeidsrelatie” en een kopie

Artikel 26 Kwaliteit, arbo en milieu

 • De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de onder zijn toezicht staande arbeidskrachten en Hij is verplicht om de vereiste maatregelen te treffen conform de voor dit werk geldende wettelijke voorschriften, alsmede instructies, eisen en aanwijzingen van Scholtens, de bouwdirectie of overheidsinstanties zoals de Inspectie SZW, stipt na te leven. De opdrachtnemer vrijwaart Scholtens voor aanspraken van derden ter zake (bijv. letselschade, arbeidsongeschiktheid, etc.).
 • De opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen, dat tijdens aan- en afvoer van materieel en/of materialen c.q. dat tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, op het bouwterrein geen bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht echter als gevolg van niet te voorziene calamiteiten toch bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden dan verplicht de opdrachtnemer zich tot het terstond nemen van passende maatregelen en het melden aan Scholtens van deze verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de oorspronkelijke situatie zonder bodemverontreiniging en/of De opdrachtnemer vrijwaart Scholtens voor aanspraken van derden ter zake.
 • De opdrachtnemer is gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren volgens de vigerende milieuvoorschriften en wettelijke eisen en wordt geacht voorbereid te zijn op en te handelen bij (milieu)noodsituaties en nadelige milieueffecten, die hiermee samenhangen, om die te voorkomen en tegen te gaan.
 • Mocht zich een ongeval, bijna-ongeval of milieu- incident voordoen, dan dient de opdrachtnemer dit per direct mondeling te melden bij Uiterlijk binnen 3 dagen nadat het ongeval, bijna- ongeval of milieu-incident heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtnemer dit schriftelijk te melden. Mocht de opdrachtnemer verzuimen melding te maken van het ongeval, bijna-ongeval of milieu- incident dan wijst Scholtens elke aansprakelijkheid in de meest uitgebreide zin af.
 • Conform de Nederlandse wet- en regelgeving zijn bedrijven verplicht om gevaarlijke stoffen te Tevens dienen deze bedrijven voorlichting te verstrekken over de aard en samenstelling van deze stoffen. Daar de opdrachtnemer op de hoogte is van de

samenstelling van deze stoffen, wordt de opdrachtnemer verplicht de nodige productinformatie eigenhandig tijdig, eenduidig en schriftelijk te verstrekken bij levering van bouwstoffen / materialen, zonodig op eerste verzoek van Scholtens.

 • De opdrachtnemer garandeert dat hij volledig op de hoogte is van Verordening EG 1907/2006 inzake Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (“REACH”) die in de Europese Unie worden geïmporteerd, gedistribueerd of gebruikt. De opdrachtnemer garandeert dat, indien en voor zover van toepassing, de geleverde zaken daarin volledig voldoen aan de eisen van REACH. De opdrachtnemer zal de (pre-) registratienummers doorgeven aan Scholtens. Voor zover de geleverde zaken daarin onder andere nationale of internationale regelgeving vallen welke het gebruik van chemische stoffen beperken, garandeert de opdrachtnemer dat de geleverde zaken daarin volledig voldoen aan deze regelgeving.

Artikel 27 Geschillenbeslechting; toepasselijk recht

 • Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Scholtens en de opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen Scholtens en de principaal is voorzien. Indien Scholtens geen opdrachtgever heeft, of indien tussen Scholtens en de principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Scholtens.
 • De overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG: Convention on the International Sales of Goods) is
 • De overeenkomst tussen Scholtens en opdrachtnemer wordt geregeerd door de Algemene inkoop en onderaannemingsvoorwaarden van Scholtens Holding Groep B.V. met uitsluiting van (alle) andere voorwaarden, waaronder, maar niet uitsluitend (I) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), (II) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) (III) en eventueel door opdrachtnemer ter hand gestelde Toepasselijkheid van de voorwaarden genoemd onder I t/m III worden door Scholtens uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar

blijkt te zijn, laat dit het overige deel van de betreffende bepaling en van deze algemene voorwaarden onverlet. De ongeldige bepaling of het gedeelte daarvan, wordt in dat geval vervangen in een bepaling die de ongeldige bepaling of het gedeelte daarvan, gelet op de inhoud en strekking daarvan, het dichtst benadert.

 • Indien Scholtens zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen

II                 A                 BIJZONDER                 GEDEELTE: INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 28 Wijze van levering

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco werk. Inhoudende dat de levering van producten op de met Scholtens overeengekomen en door Scholtens aangewezen plaats van lossing plaatsvindt. Het transport van de zaken vindt voor rekening en risico van de opdrachtnemer plaats.
 • Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van)
 • Lossen en tassen buiten de normale werktijden van Scholtens kan alleen plaatsvinden na diens voorafgaande schriftelijke goedkeuring, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald.
 • De zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking. Scholtens heeft te allen tijde het recht de (transport) verpakkingsmaterialen voor rekening van de opdrachtnemer aan deze te retourneren.

Artikel 29 Plaats van levering

 • De opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats zoals vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal levering geschieden op de bouwplaats, waarbij de exacte plaats van levering op de bouwplaats wordt bepaald in nauw overleg met
 • Indien Scholtens vóór de levering verlangt, dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal de opdrachtnemer gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem verlangd kan

Artikel 30 Tijdstip van levering

 • De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden/plaats te vinden dan wel overeenkomstig het door Scholtens vastgestelde Bij overschrijding van de levertijd is de opdrachtnemer zonder nadere

ingebrekestelling in verzuim en gehouden alle daardoor door Scholtens geleden schade op eerste verzoek te vergoeden aangezien sprake is van een fatale termijn als bedoeld in artikel 21.1.

 • De opdrachtnemer is gebonden aan het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip van levering, dan wel het door Scholtens vastgestelde leveringsschema, met dien verstande dat Scholtens gerechtigd is het tijdstip q. het schema van levering nader vast te stellen door afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, zulks zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op prijswijziging of enig andere vorm van vergoeding.
 • Scholtens is daarnaast gerechtigd, indien de voortgang van het werk zulks vereist, de volgorde van de door de opdrachtnemer te verrichten leveringen nader te bepalen, ook indien in de overeenkomst een bepaalde volgorde is
 • Indien om welke reden ook Scholtens niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip via het vastgestelde schema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd
 • Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de overeenkomst vermelde tijdstip dan wel conform het door Scholtens vastgestelde leveringschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Scholtens hiervan onmiddellijk in kennis te
 • De opdrachtnemer is jegens Scholtens aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, die door de principaal en/of de bouwdirectie aan Scholtens worden gegeven wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk, ten gevolge van aan de opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. Scholtens heeft het recht deze boetes of kortingen te verhalen op de opdrachtnemer, eventueel door inhouding op de betalingen die Scholtens nog aan de opdrachtnemer is
 • Onverminderd het recht van Scholtens om te zijner keuze en beoordeling nakoming der overeenkomst eventueel met schadevergoeding te vorderen, heeft Scholtens het recht, indien de levering(en) niet op het overeengekomen tijdstip via het overeengekomen tijdschema plaatsvindt(en), de overeenkomst conform artikel 21 van deze algemene voorwaarden te ontbinden of op te zeggen, zonder dat Scholtens tot vergoeding van schade en kosten gehouden zal zijn aan de
 • De opdrachtnemer zal de geleverde zaken vergezeld laten gaan van alle benodigde documentatie, bestemd om de geleverde zaken naar behoren te kunnen gebruiken, alsmede van eventuele inspectie-, keurings-               en controlerapporten en
 • Deelleveringen zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van

Artikel 31 Eigendomsovergang; risico, aanvaarding, ter beschikking gestelde zaken

 • De eigendom van te leveren of te vervaardigen zaken wordt geacht reeds op Scholtens te zijn overgegaan, zodra de opdrachtnemer deze in

bewerking heeft genomen, van derden heeft verkregen, of heeft vervaardigd. In alle andere gevallen gaat de eigendom van het geleverde op Scholtens over op het moment dat het geleverde op de overeengekomen plaats van levering door Scholtens in ontvangst is genomen. Het geleverde is voor risico van de opdrachtnemer tot het moment dat het door Scholtens is goedgekeurd.

 • Door Scholtens ter beschikking gestelde zaken zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van Scholtens en zullen als zodanig op voor derden herkenbare wijze door de opdrachtnemer gekenmerkt en geïndividualiseerd worden; bedoelde zaken worden geacht in goede staat te zijn en conform de vereiste specificaties, tenzij de opdrachtnemer binnen vier werkdagen na ontvangst schriftelijk heeft De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Scholtens aanwijzing doen van de bedoelde zaken en die zaken aan Scholtens afgeven.
 • In geval van afkeuring van de geleverde zaken door Scholtens blijven de geleverde zaken eigendom van de opdrachtnemer en wordt ook het risico geacht bij de opdrachtnemer te zijn gebleven en derhalve nimmer op Scholtens te zijn Scholtens is in dat geval niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De opdrachtnemer zal Scholtens in dat geval crediteren voor reeds in rekening gebrachte bedragen en zal reeds door Scholtens betaalde bedragen onverwijld aan Scholtens terugbetalen.

Artikel 32 Acceptatie en weigering

 • De levering wordt eerst geacht door Scholtens te zijn aanvaard, wanneer de levering is goedgekeurd. Tot een maand na datum van levering hebben Scholtens en/of de principaal en/of de bouwdirectie van het werk de bevoegdheid het geleverde af te keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden gereclameerd, indien en voor zover deze door de opdrachtnemer mochten worden toegepast, tegenover Scholtens niet
 • Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde Indien zaken gepakt en gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van colli.
 • Ingeval van afkeuring zal Scholtens de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis De opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is Scholtens gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de opdrachtnemer te retourneren.
 • Onverminderd het recht van Scholtens om te zijner keuze de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of op te zeggen en eventuele schadevergoeding te vorderen, heeft Scholtens na afkeuring het recht binnen een door hem te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn. De opdrachtnemer is verplicht om aan Scholtens de kosten en schade die Scholtens hierdoor lijdt te vergoeden.
 • Scholtens is gerechtigd de betaling van afgekeurde zaken op te

Artikel 33 Retourzendingen; emballage

 • Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek, of door andere buiten schuld van Scholtens liggende oorzaken overcompleet raken, moeten deze door de opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de emballage van de door de opdrachtnemer geleverde en terug te nemen zaken door Scholtens niet
 • De opdrachtnemer zal de eventueel betaalde emballage van de zaken op eerste verzoek van Scholtens terugnemen onder restitutie van de aan Scholtens ter zake in rekening gebrachte

II B BIJZONDER GEDEELTE: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 34 Algemeen

34.1 Indien in de overeenkomst is bepaald, dat het bepaalde in artikel 25 niet van toepassing is, mist het in artikel 15.2 sub c toepassing.

Artikel 35 Aanvang en oplevering van het werk; termijnen

 • De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst. Indien in de overeenkomst geen datum en/of tijdstip waarop de opdrachtnemer met de werkzaamheden zal aanvangen is vermeld, zal Scholtens deze bepalen. De opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van Scholtens ontvangen tijdschema/planning en levert het werk op, op het tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst danwel op het tijdstip vermeld in het tijdschema/planning. Indien de termijn wordt uigedrukt in werkbare werkdagen dan worden, tenzij in de overeenkomst hiervan wordt afgeweken, werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd indien door niet voor rekening van de opdrachtnemer te komen omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk twee uren niet door arbeiders of machines kan worden
 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 is opgenomen en goedgekeurd.
 • Tot en met de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van de
 • Scholtens heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn
 • Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Scholtens hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te
 • De opdrachtnemer is jegens Scholtens aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de principaal en/of de hoofdaannemer en/of de bouwdirectie aan Scholtens worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten

van) het werk ten gevolge van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. Scholtens heeft het recht deze boetes en kortingen geheel (ook al betreft de tekortkoming slechts een gedeelte van het totale werk) te verhalen op de opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de betalingen die Scholtens nog aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Scholtens heeft daarnaast bij overschrijding van de termijn zoals bedoeld in artikel 35.1 recht op een boete van

€ 250,= per kalenderdag. Deze boete kan direct worden verrekend met hetgeen Scholtens verschuldigd is aan de opdrachtnemer.

 • Onverminderd het recht van Scholtens om te zijner keuze en beoordeling nakoming van de overeenkomst – eventueel met schadevergoeding – te vorderen, heeft Scholtens het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van (gedeelten van) het werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst conform artikel 21 van deze algemene voorwaarden te ontbinden of op te zeggen, zonder dat Scholtens tot vergoeding van schade of kosten gehouden is. De opdrachtnemer dient aan Scholtens echter wel de eventuele schade en kosten die Scholtens hierdoor lijdt aan Scholtens te vergoeden.

Artikel 36 Opneming en goedkeuring

 • De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en naar de eisen zoals deze door Scholtens en/of de principaal en/of de bouwdirectie zijn gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de overeenkomst is bepaald. Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft stelt de opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en
 • Opneming van het werk geschiedt op een – tot Scholtens – gerichte aanvraag van de opdrachtnemer waarin de opdrachtnemer aangeeft op welke dag het werk gereed zal zijn. De aanvrage geschiedt schriftelijk, tenzij anders
 • De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 van dit artikel bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming wordt aan de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo mogelijk ten minste drie dagen voor de opneming kenbaar Scholtens kan verlangen dat de opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is.
 • Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
 • De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde
 • De opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van Scholtens herstellen of vervangen, zonder dat Scholtens tot enige extra vergoeding gehouden zal

zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.

 • Opneming of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of de
 • Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Scholtens voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten totdat het werk of een onderdeel daarvan naar genoegen van Scholtens is

Artikel 37 Onderhoudstermijn

 • De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het werk door de opdrachtnemer aan Scholtens en eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn die voor het totale werk tussen de principaal en Scholtens is overeengekomen eindigt, tenzij bij de overeenkomst anders is In het geval de onderhoudstermijn niet bij (hoofdaannemings)overeenkomst is overeengekomen, eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van het werk door Scholtens aan de principaal.
 • De opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn aan de dag treden op eerste aanzegging van Scholtens voor eigen rekening tot genoegen van Scholtens en binnen een door Scholtens in billijkheid te stellen termijn te herstellen, bij gebreke hetgeen is gesteld in artikel 19.5 van toepassing zal zijn.
 • Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft

Artikel 38 Meer- en minderwerk

 • Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van Scholtens worden Scholtens is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.
 • In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en door Scholtens worden betaald, werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot het werk behorend, teneinde het werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen
 • Voor vergoeding van meer- en/of minderwerk gelden, onverminderd het overige in dit artikel bepaalde en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de voorwaarden van de (hoofdaannemings)overeenkomst.
 • De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en er dient, zonder dat de opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te

worden    geleverd     als     het     werk     vereist.

Artikel 39 Wetten, voorschriften, vergunningen

 • De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, welke Scholtens krachtens de door hem met de principaal gesloten (hoofdaannemings)- overeenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te Aan Scholtens in verband met de uitvoering van het werk, waarvan het aan de opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt, verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor de opdrachtnemer ter inzage.
 • De opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals Scholtens deze zou moeten naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. De opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan Scholtens vergoeden en Scholtens vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van die
 • De opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met de uitvoering van zijn opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens zorgt hij dat de door hem eventueel in te schakelen onderaannemers beschikken over de vereiste

Artikel 40 Materialen; gereedschappen; materieel

 • Indien en voor zover er voor de werkzaamheden materialen benodigd zijn welke door Scholtens dienen te worden geleverd, zullen deze materialen op afroep aan de opdrachtnemer worden geleverd. De zorg voor deze materialen is voor rekening en risico van de De opdrachtnemer dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en transport van de materialen op het werk en voor eventuele retourzendingen.
 • De opdrachtnemer zorgt zelf voor alle benodigd materieel, zoals steigers, hoogwerkers d. voor diens rekening en risico. Alle transporten van materialen en materieel zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.
 • Indien voor de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, materialen, gereedschappen en/of materieel wordt gebruikt dat door Scholtens ter beschikking is gesteld, is dit gebruik voor risico van de opdrachtnemer en zullen materialen, gereedschappen en materieel na uitvoering van de overeenkomst en overigens op eerste verzoek van Scholtens onverwijld aan Scholtens worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin dit is De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat met materiaal, gereedschappen en/of materieel op een correcte en zorgvuldige wijze wordt omgegaan en dient te zorgen voor een correcte ontvangst, opslag en transport daarvan.

Artikel 41 Organisatie bouwplaats

 • De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Scholtens gegeven orders en aanwijzingen op te Scholtens kan echter de principaal (of diens gemachtigde) en/of een adviseur schriftelijk verzoeken na overleg met de opdrachtnemer, diens orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de opdrachtnemer te geven. De opdrachtnemer geeft eerst na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van bedoeld verzoek gevolg aan deze rechtstreekse door of namens de principaal gegeven orders en aanwijzingen. Op het moment dat de opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen van de principaal of diens gemachtigde ontvangt zonder dat hij bedoelde schriftelijke kennisgeving van Scholtens heeft ontvangen, is de opdrachtnemer verplicht zulks onverwijld schriftelijk mee te delen aan Scholtens. De opdrachtnemer dient aan Scholtens de schade te vergoeden die Scholtens lijdt vanwege het ten onrechte opvolgen van orders en aanwijzingen die niet conform dit artikel zijn gegeven.
 • De opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de Inspectie
 • Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast te stellen vrije dagen, gelden ook voor de opdrachtnemer en zijn personeelsleden, die werkzaamheden uitvoeren op het Eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten voor de opdrachtnemer zullen niet op Scholtens verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking bij Scholtens of bij derden, daaronder begrepen de principaal, niet van de diensten van de opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.
 • De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/ leveranties dienen binnen de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden, waarbij de (werknemers van de) opdrachtnemer zich aanpas(t)(sen) aan de vakantie-, werk- en schafttijden van Scholtens. Indien Scholtens zulks verlangt gedurende het winterseizoen door te werken is de opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen voorzover hierdoor geen strijd met enig wettelijk voorschrift
 • De opdrachtnemer verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen, indien zij niet door een door hun vorige werkgever ondertekend en gedateerd bewijsstuk overleggen, waaruit blijkt dat die dienstbetrekking met diens goedvinden is beëindigd.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 25 dienen de namen van door de opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde werknemers tijdig aan de uitvoerder van het uit te voeren werk kenbaar te worden gemaakt, waarbij van ieder van deze werknemers een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient te worden
 • Scholtens heeft de bevoegdheid werknemers van de opdrachtnemer de toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag
 • Tenzij de opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter plaatse is, dient tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds een persoon

aanwezig te zijn die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens Scholtens op te volgen en deze onverwijld aan de opdrachtnemer of diens gemachtigde over te brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij de uitvoerder van Scholtens en bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden te melden bij de uitvoerder van Scholtens.

 • De opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening het bij zijn werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder gebruikt verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant materiaal en verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te ruimen en conform de instructies met betrekking tot afvalscheiding die Scholtens specifiek aan zijn arbeidskrachten heeft opgelegd. Opruiming van het vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen
 • Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de

Artikel 42 Kwaliteit, arbo en milieu

 • De opdrachtnemer verklaart in bezit te zijn van het certificaat “VCA*” of “VCA**”. Kopie van dit certificaat dient voor aanvang werkzaamheden in het bezit te zijn van
 • De opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ingezette arbeidskracht(en) zich strikt houd(en)(t) aan de wettelijke voorschriften en aan alle bouwplaatsregels en veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet en het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan van Scholtens voor het project (“V&G deelplan”). De opdrachtnemer dient bijgevoegd V&G deelplan ingevuld en ondertekend te verstrekken op het werk aan de uitvoerder van Scholtens tijdens de startbespreking.
 • De opdrachtnemer draagt zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de keuring van kritisch materieel (materieel en middelen als opgenomen in de VGM Checklist Aannemers C.A.). De opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan toolboxmeetings (periodieke veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de regels en voorschriften welke voor het werk van toepassing zijn.
 • Door de opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen door of namens Scholtens gegeven aanwijzingen en instructies terzake arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek terstond en nauwgezet opvolgen, evenals dergelijke aanwijzingen en instructies, afkomstig van de Arbodienst, de Inspectie SZW en van eventueel door Scholtens ingeschakelde externe adviseurs zoals bedoeld in artikel 1.
 • De voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer moet zich melden voor aanvang van de werkzaamheden bij de uitvoerder van Scholtens op het project, waarna de voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer wordt geïnstrueerd over de

geldende gedragsregels en eventueel aanvullende eisen die gelden voor het project. De voorman c.q. uitvoerder van de opdrachtnemer zal vervolgens er zorg voor dragen dat de door de opdrachtnemer te werk gestelde arbeidskrachten vóór aanvang van het project worden geïnstrueerd over de geldende gedragsregels en eventueel aanvullende eisen die gelden voor het project.

 • Bij niet nakoming door de opdrachtnemer of door de arbeidskracht van één of meer van de in dit artikel omschreven verplichtingen of gedragingen, verbeurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 000,- per overtreding, onverminderd het bepaalde in artikel 42.7, en heeft Scholtens het recht die arbeidskracht van het project c.q. werk weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen. Opdrachtnemer is verplicht om binnen één dag na verwijdering van de betreffende arbeidskracht een capabale vervangende arbeidskracht ter beschikking te stellen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- voor elke dag dat opdrachtnemer in gebreke is met voornoemde verlichting onverminderd het bepaalde in artikel 42.7.
 • De opdrachtnemer is gehouden om alle schade, waaronder in dit verband onder meer maar niet uitsluitend wordt verstaan bedrijfsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, vertragings- of stagnatieschade, onderzoekskosten, schade als gevolg van ontstoppingen    of    verontreiniging, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Scholtens, die Scholtens hierdoor lijdt te
 • De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten welke wettelijk en indien van toepassing volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden als omschreven; kopieën worden op eerste verzoek van Scholtens
 • Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is de opdrachtnemer verplicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen conform het            Bureau Weerverletbestrijding van het Technisch Bureau

Artikel 43 Wet op de identificatieplicht (WID) en Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

 • De opdrachtnemer en zijn arbeidskrachten (daaronder mede begrepen de, met toestemming van Scholtens, door hem ingeschakelde derden) dienen zich onverminderd het bepaalde in artikel 25 te houden aan alle voorschriften die voortvloeien uit de Wet op de Identificatieplicht (WID) en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). De opdrachtnemer dient zijn arbeidskrachten te wijzen op de in de WID en WAV opgenomen voorschriften alsmede op de in dit artikel genoemde
 • De opdrachtnemer garandeert dat een persoon aanwezig is die zowel Nederlands als in de betreffende vreemde taal met de arbeidskrachten van de opdrachtnemer kan communiceren.
 • De opdrachtnemer garandeert dat er tijdens de werkzaamheden op het werk alleen personen aanwezig zijn die het op grond van de Wet arbeid vreemdelingen is toegestaan om arbeid te De arbeidskrachten van de

opdrachtnemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden aan te tonen dat arbeid voor hen vrij is toegestaan of dienen te beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning wanneer zij niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit, Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) met uitzondering van Bulgarije en Roemenie.

 • De arbeidskrachten van de opdrachtnemer dienen altijd (ook op de werkplek) een geldig identiteitsbewijs en, voor zover van toepassing, een geldige tewerkstellingsvergunning, te kunnen tonen. Scholtens kan hen hierop periodiek (steekproefsgewijs) controleren. Indien een vereist document ontbreekt, zal Scholtens hem de toegang tot het werk ontzeggen of van het werk (doen) Indien Scholtens hierdoor schade lijdt, zal deze schade waaronder de boete volledig op de opdrachtnemer worden verhaald.
 • De opdrachtnemer zal voor aanvang van het werk en tevens op eerste verzoek van Scholtens alle documenten, waaronder identificatiegegevens, waarvan Scholtens in het kader van de WID, WAV een afschrift dient te ontvangen, aan Scholtens
 • Als de opdrachtnemer de Wav en/of de WID overtreedt en de opdrachtnemer daardoor een boete opgelegd krijgt, is de opdrachtnemer het equivalent van deze boete direct opeisbaar aan Scholtens Dit geldt ook voor de eventueel uit de overtreding voortvloeiende schade (als inkomensderving). De opdrachtnemer vrijwaart Scholtens tegen derden die de aan hen opgelegde boetes als gevolg van overtreding van de WID en WAV door arbeidskrachten van de opdrachtnemer op Scholtens wil verhalen. 

Laura, HR Manager

“Ik heb nieuwe vacatures online gezet. Word jij onze nieuwe collega?”

Daag jezelf uit en kom werken bij de Scholtens Groep.